“Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.” – Marcus 4:20

AZC Werkgroep

Doelstellingen Interkerkelijke Diaconale Werkgroep AZC Kampen en Dronten.

Algemeen:
Wat ons als verschillende kerken in onze samenwerking bindt is de praktische(diaconale) betrokkenheid bij de situatie van asielzoekers als bewoners van het AZC Roggebot.

Samenwerken vanuit verschil=wat bindt ons!
Aan de algemene doelstelling wordt door de werkgroep gewerkt in het besef dat een ieder zijn of haar persoonlijke motivatie heeft en de Christelijke Diaconale inzet tegen de achtergrond van uiteenlopende (kerkelijke)tradities in praktijk gebracht dient te worden. De samenwerking kan alleen succesvol zijn wanneer we in het oog houden wat ons in onze verscheidenheid bindt!

Activiteiten van de werkgroep:
a. De werkgroep organiseert in de Kersttijd en rond Pasen een activiteit ten behoeve van de bewoners in het AZC: er worden voedselpakketten uitgedeeld vanuit de betrokkenheid en het uitdrukking geven van solidariteit bij asielzoekers.
b. De werkgroep biedt de vrouwengroep financiële ondersteuning.
c. Enkele bij de werkgroep aangesloten kerken bezoeken bewoners in de bungalows.

Binnen deze werkgroep, die bestaat uit mensen van verschillende kerken in Dronten en Kampen, doen wij (3 diakenen) als NGK mee.
Een paar keer per jaar komen we bij elkaar om het uitdelen van pakketten met levensmiddelen op het AZC te regelen. Deze pakketten worden door leden van de kerken uitgedeeld op een zaterdag vóór Pasen en Kerst. (2014 is dat 13 Dec. Om 11.00 uur bij de ingang van het AZC). De ongeveer 150 pakketten worden betaald van het geld dat in de kledingwinkel op het AZC binnenkomt. Ook gaat €50,00 per maand naar de vrouwenprojecten in de bungalows.
De kleding die U voor de winkel wilt geven kunt U inleveren bij de receptie van het AZC en ook bij de Ludgeruskerk op de laatste zaterdag van de maand.

Meest recente fotoalbums

Meer