“Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.” – Marcus 4:20

Budiul Mic (Roemenie)

budiul mic dorp met kerk

Al sinds 1991 wordt er contact onderhouden met de gerefomeerde gemeente in Budiul Mic (Roemenië). 
De doelstelling van de werkgroep is het verlenen van bijstand aan onze gereformeerde zustergemeente in Budiul Mic. Door deze bijstand kan het bestaan van deze kleine gemeente worden gecontinueerd. Dit betekent in concreto dat een deel van het traktement van de predikant, Ds. Orosz, wordt betaald, dat het kerkgebouw stap voor stap kan worden gerestaureerd, terwijl ook diaconale hulp wordt geboden aan gemeenteleden die in zeer behoeftige omstandigheden moeten leven.
Door dit alles is er in de loop der jaren een unieke band ontstaan tussen onze gemeente in Dronten en de gemeente van Budiul Mic.

De financiën voor het werk van de commissie worden verkregen uit de opbrengst van de collecte (vier keer per jaar). Daarnaast zijn er gemeenteleden die tevens een bijdrage overmaken via bank of giro, als blijk dat deze hulpverlening daadwerkelijk hun hart heeft. De rekening en verantwoording van de financiën staat onder toezicht van de kerkenraad.

budiul mic 3

Tenslotte: Christelijke hulpverlening is geen vrijblijvende zaak. Onze Heiland laat daarover geen misverstand bestaan (Mat. 25 : 31-46). 

Het werk voor Budiul Mic biedt de mogelijkheid Zijn verbond uit te voeren. Dit tot behoud van deze kwetsbare gemeente, maar evenzeer tot ons eigen behoud! 

Als gemeente helpen we de gemeente van Budiul Mic in Roemenië, o.a. met het onderhoud van kerkgebouw en pastorie en met de gasvoorziening voor (al) de bewoners van het dorp.

Meest recente fotoalbums

Meer