“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

GEC actie

Evangelisatie door relatie

Opdat ook anderen de weg tot de Vader mogen vinden in Jezus Christus

Als getuigende gemeente kijken we terug op een seizoen waarin we veel missionaire activiteiten mochten organiseren. Buurtacties, cursussen, de Kerstwandeling, The Passion enz. Samen mogen we, binnen de gemeente en daar buiten, werken aan relaties waarin we getuigen van de liefde van onze Heer.

Met behulp van giften kunnen we deze activiteiten doen (bij activiteiten als The Passion en cursussen wordt een klein bedrag gevraagd voor de onkosten). U ontvangt in uw postvakje een brief van de Gezamenlijke Evangelisatie Commissie (CGK en NGK) met de vraag om ook dit jaar een bijdrage te leveren aan het missionaire werk. In de brief vindt u het financiële jaarverslag van 2013 met hierin verwerkt de begroting voor 2014.

Dit zijn de mogelijkheden om een gift te doen:

1 Via een machtiging (u machtigt de G.E.C. om eenmalig, of een maandelijks of een jaarlijks terugkerend, door u vastgesteld bedrag, te incasseren van uw bankrekening)

2 Via een overschrijving door uzelf naar onze rekening (rekeningnummer NL81 INGB 0007 2357 32 ten name van Gemeenschappelijke Evangelisatie Commissie)

Meest recente fotoalbums

Meer