“Juich de HEER toe, heel de aarde, dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang. Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.” – Psalmen 100:1-3

Veilig Jeugdwerk

Het project richt zich op veiligheid ter preventie van seksueel misbruik en veiligheid in het jeugdwerk in brede zin. Het onderwerp seksueel misbruik is er één waar wij als kerkenraad de lading niet van onderschatten. Inderdaad: je moet er niet aan denken! En juist daarom moeten we er wel aan denken! Tevens constaterend dat wij – zover wij weten - in de gezegende omstandigheid zijn dat er niets van deze gading in onze gemeente speelt, moge God ons behoeden. Maar juist vanuit die gelukkige omstandigheid denken wij dit project aandacht en tijd te moeten geven. Als preventie voor allen, de kinderen/jeugd maar ook ter preventie voor de jeugdleiding, het heeft werking naar beide kanten.

Veilig Jeugdwerk: Veiligheid in brede zin. Jongeren moeten zich veilig, prettig en op hun gemak voelen in de kerk en in het jeugdwerk. We willen een gemeenschap zijn die geborgenheid biedt. Breed hebben we het over pesten, discrimineren, van persoonlijk contact tot en met via social media.

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet voelen in onze kerk. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze kerk alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden. Dat spreekt misschien voor zich, maar concrete afspraken daarover kunnen helpen om altijd na te blijven denken over de manier waarop we met elkaar omgaan en waarom. Wij vragen van alle medewerkers en vrijwilligers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsafspraken. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in afspraken verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is. Jezus zegt in Mattheus 7, vers 12: “Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie [jou] behandelen, dat is het hart van de Wet en de Profeten”.

In de Ichthuskerk zijn door de kerkenraad 2 vertrouwenspersonen aangesteld:
Fokke Bouma (Vertrouwenspersoon) en Colinda den Hartog (Veilig Jeugdwerk).
Contact via mail: vertrouwenspersoon.dronten@ngk.nl en veiligjeugdwerk.dronten@ngk.nl
Deze vertrouwenspersonen zullen landelijke trainingen volgen.

Veilig Jeugd/kerkwerk zet 3-ledig in op:

 Voorkomen: vergroting bewustzijn;

 Herkennen: trainen en bespreekbaar maken;

 Melden: bieden van zorgvuldige stappen in complexe situatie.

Jeugdwerkers van de Ichthuskerk worden gevraagd de opgestelde omgangsregels en de gedragscode te ondertekenen. Dit is als start gedaan op de Informatieavond voor Jeugdwerkers op 9 februari 2016.

Iedere nieuwe jeugdwerker ondertekent deze regels en code. Onder Jeugdwerkers verstaan we iedereen die met jeugd werkt: Kerkelijk werker. Stuurgroep Ichthus Jeugd (SIJ). Jongerenraad. Catecheten. Leiding van clubs, verenigingen, kindernevendienst, oppas, jeugdactiviteiten.

Op zondag 14 februari 2016 was tijdens de ochtenddienst aandacht zijn voor dit onderwerp. Na deze dienst was er gelegenheid voor het krijgen van informatie en stellen van vragen bij de informatiestand in de ontmoetingsruimte.

Meest recente fotoalbums

Meer